Reklamační řád

společnosti FINTEX GROUP s.r.o., IČ: 09699881, se sídlem Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340748

I.

Tento reklamační řád upravuje postup prodávajícího, společnosti FINTEX GROUP s.r.o., a kupujícího-spotřebitele při reklamaci zboží prodaného prostřednictvím e-shopu prodávajícího a při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro elektronický obchod prodávajícího a uplatní se při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

II.

Prevence vzniku vad

Společnost FINTEX GROUP s.r.o. svým zákazníkům doporučuje, aby před zakoupením konkrétního druhu zboží pečlivě zvážili, k jakému účelu jej budou využívat, a vybrali si takové zboží, které je určeno pro jimi požadovanou intenzitu užívání, neboť nevhodné či nadměrné užívání může způsobit neodstranitelné vady, z nichž prodávající není zavázán.

Za účelem zachování vysoké kvality zboží po celou dobu jeho životnosti je nutné, aby nošené zboží mělo správnou velikost, bylo užíváno v souladu s účelem, ke kterému bylo vyrobeno, a bylo řádně udržováno šetrným praním a užíváním vhodných čistících a pečujících prostředků, případně aby bylo k vyčištění předáno do ověřené čistírny. Materiály, ze kterých je zboží vyrobeno, jsou specifikovány na visačce výrobku nebo v přiloženém letáčku, kde lze nalézt taktéž doporučení k správné údržbě výrobků.

III.

Jakost zboží při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

IV.

Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna.

Práva z vad nelze uplatnit, pokud vada zboží spočívá pouze v opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s účelem, pro které je zboží určeno, dále v důsledku neodborného čištění, nedostatečné údržby apod.

Zboží je třeba předložit k reklamaci čisté, tzn. nepoužité nebo eventuálně vyprané, a všeobecně hygienicky nezávadné.

Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu je pro uplatnění reklamace třeba doručit na náklady kupujícího na adresu FINTEX GROUP s.r.o., e-shop, Korunní 810/104, Praha 10, PSČ 101 00. Pro urychlení procesu je doporučeno, aby kupující společně s oznámením o reklamaci zaslal také kopii faktury vystavené prodávajícím a vyplněný reklamační list, který naleznete ke stažení zde.

Prodávající přijímá reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu také ve všech svých prodejnách. Seznam těchto prodejen je uveden na stránkách e-shopu na adrese https://neula.cz/kontakt. Reklamace nejsou přijímány v partnerských prodejnách provozovaných obchodními partnery prodávajícího. Při reklamaci na prodejně je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil na e-shopu FINTEX GROUP s.r.o., a to nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).

Prodávající kupujícím doporučuje, aby zboží k reklamaci zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě.

Při uplatnění reklamace kupující popíše vadu zboží a zvolí nárok z vadného plnění. Prodávající upozorňuje zákazníky, že zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude převzato.

Prodávající kupujícímu potvrdí, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Kompletní reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může v takovém případě uplatnit kterýkoli z nároků z vad, i kdyby mu do té doby nenáležely.

V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.

V.

Nároky z vad

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Alternativně může kupující v případě odstranitelné vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva spotřebitele, která mu eventuálně garantuje zahraniční právní řád místa, kde má kupující své obvyklé bydliště, pokud jde zároveň o místo, kam může být zboží dodáváno, nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit prostřednictvím České obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách tohoto subjektu https://adr.coi.cz/cs. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například osobně v prodejně prodávajícího či prostřednictvím e-mailové adresy sales@neula.cz.

Pin It